Νομικές πληροφορίες

Το ίδρυμα

Το ANDREY & JULIA DASHIN’S FOUNDATION είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (αριθμός εγγραφής 330807), η οποία ενσωματώθηκε στην Κύπρο ( η “Εταιρεία”) και καθιερώθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς οι οποίοι καθορίζονται στο υπόμνημα και το καταστατικό της εταιρείας.

Αντίγραφα των σχετικών καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας είναι διαθέσιμα στο Υπόμνημα.

Aποποίηση Ευθύνης

Το υλικό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας παρέχεται “ως έχει”. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή εννοούμενη και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των υπονοούμενων εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή αξιοπιστία της χρήσης του υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα ή άλλου υλικού και ιστοσελίδων που συνδέονται ή έχουν συνδέσμους στην ιστοσελίδα αυτή.

Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι υπάλληλοι και διευθυντές της θα είναι υπόλογοι για αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, αποζημίωση λόγω απώλειας δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή, ακόμη και αν η Εταιρεία ή ο εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος της Εταιρείας έχει πληροφορηθεί προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες αρμοδιότητες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμούς της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπωματικές ζημιές, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Αναθεωρήσεις

Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι κανένα μέρος του υλικού της ιστοσελίδας είναι ακριβής, πλήρες, ή επίκαιρο. Η Εταιρεία μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχει η ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Εταιρεία όμως, δεν κάνει καμία δέσμευση να αναβαθμίζει το υλικό αυτό.

Σύνδεσμοι

Η Εταιρεία δεν έχει επιθεωρήσει τις ιστοσελίδες (συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό σε ιστοσελίδες εταίρων, ή ιστοσελίδες χορηγών) που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα και δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου. Η περίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου άλλης ιστοσελίδας δεν υποδηλώνει έγκριση ή προσυπογραφή των ιστοσελίδων αυτών από την Εταιρεία. Η χρήση των ιστοσελίδων αυτών γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας

Η Εταιρεία δύναται να αναθεωρεί τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ο χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

Πνευματικά Δικαιώματα

Ο χρήστης της ιστοσελίδας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η ιστοσελίδα περιέχει προγράμματα υπολογιστών, εμπορικά σήματα, φωτογραφίες και γραφικά, καθώς και άλλα αποτελέσματα της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας (και / ή των εταίρων της εταιρείας), η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (αναπαραχθεί , αντιγραφεί ή να τροποποιηθεί εν όλης ή εν μέρει), χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των δικαιωμάτων (ανεξάρτητα από το αν τα δεδομένα έχουν καταχωρηθεί ως πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, καθώς και τη δικαιοδοσία στην οποία τα δικαιώματα από αυτά τα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας έχουν προέλθει).

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε απαίτηση που αφορά την ιστοσελίδα της Εταιρείας ή τη χρήση της πρέπει να διέπουνε από τους νόμους του κράτους της Κύπρου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Εάν ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας διαφωνεί συνολικά ή εν μέρει με τους ακόλουθους όρους, αυτός/αυτή υποχρεούται να σταματήσει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα αυτή.